Tra cứu thông tin thiết bị

Kiểm tra thời gian kích hoạt và trạng thái của gói dịch vụ, đồng thời biết về các tiêu chí đủ điều kiện để mua gói dịch vụ DJI Care.